Byw

Credwn fod y Barri yn lle gwych i fyw!

Mae'r Barri yn lle gwych i fyw! Peidiwch â chymryd ein gair ni yn unig. Yn y blynyddoedd diweddar, bu'r Barri yn gyson ar frig rhestr a luniwyd gan y Ganolfan Ymchwil Economaidd a Busnes, o’r lleoedd mwyaf dymunol i fyw ynddynt yng Nghymru, wedi’u rhestru yn ôl cydbwysedd gwaith a bywyd, a mynediad at ysgolion da a mannau gwyrdd. Ar ben hynny, o gwmpas y Barri mae porfeydd tonnog Bro Morgannwg, ei phentrefi hynod, ei lleoedd hanesyddol a’i threfi marchnad sy’n llawn siopau bwtîc a bwytai blasus.

Uchafbwyntiau

Addysg

Mae gan y Barri rai o’r ysgolion sy’n perfformio orau yng Nghymru. Mae’r dref yn cynnig tair ysgol uwchradd cyfrwng Saesneg ac un ysgol gyfun cyfrwng Cymraeg. Yn ogystal â hyn, mae Coleg Caerdydd a’r Fro yn cynnal campws yn Y Barri, ei safle mwyaf yn y Fro, sy’n cynnig ystod eang o gyrsiau a chyfleusterau hyfforddi arbenigol.

Chwaraeon

Mae gan y Barri gyfleusterau chwaraeon gwych: Mae Parc Jenner yn gartref i Glwb Pêl-droed Tref y Barri ac yn fwrlwm o dalent athletaidd, ac mae ein YMCA yn prysur feithrin gymnastwyr ar gyfer Gemau’r Gymanwlad. Clwb Hwylio’r Barri ym Mae Jackson yw’r lle ar gyfer hwylio a rhwyfo, gan gynnig rhaglen lawn o rasys drwy gydol y tymor. Mae Canolfan Gweithgareddau Dŵr Gymunedol y Barri hefyd yn gweithredu cyfleusterau ar gyfer sefydliadau lleol. Mae yna glybiau Tennis ym Mharc Romilly ac Ynys y Barri, lle mae Clwb Criced y Barri. Hefyd mae dau clwb golff yn y Barri – Clwb Golff Brynhill, a Chlwb Golff St. Andrews Major.

Mae gan y ganolfan hamdden yng nghanol y dref bwll nofio 25 medr a phwll addysgu, dwy gampfa, stiwdio beicio grŵp, stiwdio ffitrwydd grŵp, 6 neuadd chwaraeon â chyrtiau, a 2 gwrt sboncen.

Llesiant

Mae pedwar traeth yn y Barri a phedwar rheswm da pam mae byw ar lan y môr yn dda i’ch iechyd meddwl.

  • Mae aer y môr yn eich helpu i gysgu’n well.
  • Mae edrych ar y môr a gwrando arno yn eich helpu i ymlacio a gwaredu ar straen.
  • Mae byw ar lan y môr yn tawelu’r meddwl hyd yn oed yn fwy na byw mewn man gwyrdd, yn ôl un astudiaeth.
  • Rydych chi’n fwy tebygol o wneud ymarfer corff, fel mynd am dro hir ar hyd llwybr yr arfordir neu nofio am ddim. Cliciwch ar y llun i wylio Steffan Rhodri yn nofio ym Mae Jackson a siarad am fuddion nofio yn y môr trwy gydol y flwyddyn.

Siopa

Mae gan Y Barri bedwar ardal siopa a ddatblygodd oherwydd twf cyflym Y Barri o amgylch y Dociau. Mae’r Stryd Fawr yng ngorllewin y dref ac yn adnabyddus fel pedwerydd Stryd Fawr annibynnol orau’r DU. Yng nghanol y dref, Heol Holton yw’r ardal siopa fwyaf, gyda maes parcio aml-lawr, a’r farchnad bob dydd Mawrth. i’r dwyrain mae Stryd Vere; ardal siopa llai gyda siopau annibynnol ac arbenigol. Yn ychwanegol, mae hefyd Cilgant y Parc, sydd bellaf i’r orllewin gyda chymysgedd cyfleus o siopau o fewn pellter cerdded i lawer o drigolion. Mae gan Y Barri ymgyrch Siopa Lleol a gefnogir gan masnachwyr a’r Cyngor Tref.

Teithio

Mae’r Barri yn cynnig cysylltiadau ffyrdd a rheilffyrdd rhagorol, maes awyr rhyngwladol a phorthladd gweithredol ar garreg y drws. Mae Caerdydd lai nag 20 munud i ffwrdd ar y trên, Llundain ychydig dros 2 awr i ffwrdd, ac mae dinasoedd megis Paris, Amsterdam a Dulyn hyd yn oed yn llai mewn awyren!

Gyda phedair gorsaf drenau ar draws y dref, mae’r Barri eisoes yn sgorio’n dda o ran seilwaith trafnidiaeth gynaliadwy, ond cadwch olwg am ragor o fentrau wrth i ni symud tuag at sicrhau bod Y Barri yn dref wyrddach.

Digwyddiadau i ddod

Mae gan Y Barri rhaglen brysur o ddigwyddiadau blynyddol sy’n amrywio o sinema awyr agored, triathlon, Gwyl Fach y Fro a digwyddiadau a arweinir gan artistiaid.

Storytelling workshop with Tamar Williams (English)

26/08/2021 • 11:00 am – 12:30 pm

Gweithdy creu stori gyda Tamar Williams (yn Gymraeg)

26/08/2021 • 2:00 pm – 3:30 pm