Cymuned

Mae’n hawdd sicrhau cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith gyda chymaint o glybiau a gweithgareddau i gymryd rhan ynddynt.

Mae naws fywiog a chyfeillgar yma yn y Barri, gyda llawer o glybiau a gweithgareddau i gymryd rhan ynddynt. Mae tair ar ddeg canolfan gymunedol ar draws y dref, yn ogystal â Chanolfan Dysgu Gydol Oes Palmerston.

Mae YMCA y Barri nid yn unig yn cynnwys cyfleusterau gymnasteg gwych ond hefyd yn gartref i Bro Radio, stiwdio ddawns a lolfa golygu cyfryngau digidol. Mae Major Music, prosiect sy’n cynnig gwasanaeth cerddoriaeth creadigol, wedi’i leoli yma.

Defnyddir y stiwdio ddawns yn yr YMCA gan Motion Control Dance, sy’n cynnal dosbarthiadau ar gyfer sawl math o ddawnsio, ar gyfer pob oedran a gallu. Fel rhan o brosiect Barri’n Creu Tonnau, creodd pum grŵp dawns eu dawns eu hunain ar gyfer lleoliad penodol yn y Barri.

Mae Llyfrgell ac Oriel Gelf Ganolog y Barri yn Neuadd y Dref. Mae gan yr Oriel arddangosfeydd sy’n newid drwy gydol y flwyddyn a grŵp cyfeillion deinamig – Cyfeillion yr Oriel Gelf Ganolog. 

Yn wir, mae nifer o grwpiau ‘cyfeillion’ i ymuno â nhw beth bynnag yw eich diddordeb, o helpu i gadw ein traethau’n lân neu wirfoddoli mewn parciau ar brosiectau bioamrywiaeth, i arddio yn yr ardd gymunedol Gibby Greenfingers.

 Gwirfoddoli

Helwch ni i wneud Y Barri yn lle gwych i fyw, gweithio ac ymweld. Ymunwch â’n banc newydd o wirfoddolwyr i gefnogi diwylliant a threftadaeth Y Barri, gyda chyfleoedd i wirfoddoli yng Nghanolfan Celfyddydau Memo a sefydliadau a grwpiau diwylliannol a threftadaeth eraill yn Y Barri.

Pam gwirfoddoli?

  • rhowch gynnig ar rywbeth newydd a chwrdd â phobl newydd
  • rhannwch eich gwybodaeth, eich sgiliau a’ch awch i helpu eraill
  • magwch hyder, cael profiad gwaith a rhoi hwb i’ch CV

Sut mae cychwyn arni?

ysylltwch â ni os hoffech gael rhagor o wybodaeth am wirfoddoli gyda ni, a chanfod pa gyfleoedd sydd ar gael ar hyn o bryd. Hefyd, os oes gennych syniad am broject fyddai angen gwirfoddolwyr, byddwn wrth ein bodd yn clywed gennych.

Ffurflen Gofrestru

Ebost: volunteering@memoartscentre.co.uk

Mae’r banc gwirfoddoli yn rhan o broject Y Barri’n Creu Tonnau a ariennir gan Gynllun Lle Arbennig Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol. Mewn partneriaeth â Chyngor Bro Morgannwg, Cyngor Tref y Barri a Chanolfan y Celfyddydau Memo.

Digwyddiadau i ddod

Mae gan Y Barri rhaglen brysur o ddigwyddiadau blynyddol sy’n amrywio o sinema awyr agored, triathlon, Gwyl Fach y Fro a digwyddiadau a arweinir gan artistiaid.